Class XII Topper’s:

 

 

Name of Student

Percentage

Year

Durgesh Dev

84.4%

2001

Gaurav Shukla

83.0%

2001

Sarita Singh

68.2%

2003

Anupam

72.8%

2004

Shewata Srivastava

80.6%

2005

Pooja Gupta

82.0%

2006

Suraj Pratap Singh

81.2%

2007

Navneet Mishra

89.2%

2008

Ankit Kumar Singh

93.8%

2009

Rahul Maurya(Sc.)

88.2%

2010

Gyanveer Gautam(Comm.)

79%

2010

Rajendra Vikram Singh(Sc.)

92%

2011

Bhawana Singh(Comm.)

83.6%

2011

Vivek Kumar (Sc)

87.2%

2012

Shivam Mauyra(Comm)

84.2%

2012

Utkarsh Rastogi (Sc)

89.8%

2013

Chandra Bhan Yadav(Comm)

91.4%

2013

Monika Singh(Sc)

89.8%

2014

Vikash Kumar (Comm)

94.4%

2014

Krishna Mirendra(Sc)

93.2%

2015

Suraj Singh(Comm)

94.4%

2015

  Furkan 91.4% 2016
  Uttam 90.6 2016

 

Class X Topper’s:

 

 

Name of Student

Percentage

Year

Virendra Pratap Singh

78.8%

2001

Sudhanshu

80%

2001

Shewta Srivastava

83%

2003

Kuldeep Verma

87.8%

2004

Ankur Verma

87.2%

2005

Nityanand Tiwari

90%

2006

Rajiv Ranjan Verma

93.6%

2007

Ankit Ojha

90%

2008

Rajendra Vikram Singh

93%

2009

Hari Kishan

A1

2010

Vivek Kumar

A1

2010

Shivam Maurya

A1

2010

Ajay Pal Singh

A1

2011

Anjali Verma

A1

2011

Shubham Harsh Singh

A1

2011

Himanshu

A1

2012

Ratnesh Kumar Mishra

A1

2013

Chand Kumar

A1

2013

Ashok Kumar

A1

2014

Mohd. Furquan

A1

2014

Nitesh Kumar Verma

A1

2014

Uttam Singh

A1

2014

Shubham Maurya

A1

2015

 

Moshahid Raza,Mansi Singh,Pallavi Singh,Shivam Singh,Vartika Kanaujiya A1 2016

CBSE Result of X during Last 3 years

Year

Total Pass

Ist Division

Distinction In

App.

Passes

%

One Sub.

Two Sub.

Three Sub.

More than three

2013-14

73

73

100

54

5

20

13

40

2014-15

74

74

100

54

5

20

13

36

2015-16 78 78 100 78        

 

CBSE Result of XII during Last 3 years

Year

Total Pass

Ist Division

Distinction in

App.

Passes

%

One Sub.

Two Sub.

Three Sub.

More than three

2013-14

73

73

100

54

5

20

13

40

2014-15

74

74

100

54

5

20

13

36

2015-16 78 78 100 74        

 

 

RESULTS OF OTHER CLASSES 2015

   

Class

No of Students Appeared

No of Students passed

Pass Persentage

Name of student

Highest Score(%)

VIA

42

38

85.00

aman yadav

96.67%

VIB

39 37

94.87

Saurabh sharma

92.6%

VIIA

35

35

100

manish kumar

88.9%

VIIB

34

34

100

abhishek sharma

95.74%

VIIIA

38

38

100

anuradha singh

95.4%

VIIIB

35

34

97.14

anusha patel

98.5%

IXA

27

26

96.29

suraj kr. mishra

89.00

IXB

39

38

97.43

tejas nigam

89.1%

XISc.

27

26

96.29

suraj kr mishra

89.0%

XI Comm.

40

39

97.50

esha verma

89.8%